Headlines News :
Home » » Contoh Surat Undangan Berbahasa Jawa

Contoh Surat Undangan Berbahasa Jawa

1. Contoh Surat Undangan Tasyakuran, Tahlilan, Tanggab Warsa (Ulang Tahun), Walimahan dsb...

Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr.________
wonten ing Palenggahan.
Bissmillahirohmaanirrohim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Rinenggo sagunging pakurmatan.
Kanthi hangajab nugrahing Gusti Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten dhanganing penggalih saha longgaring wekdal, kula sak kluwarga nyuwun kanthi sanget rawuh panjenengan mbenjang ing,

Dinten : Setu Wage
Suryo Kaping : 18 September 2010
Wanci : Tabuh 19:00 wekdal iring kilen (Ba'da Isya')
Panggenan : Griyo Kula RT.01, RW.02, Dusun Kauman, Kelurahan Pacitan, PACITAN
Wigatosing Atur : Walimatul Khitan *)
(*) bisa diganti sesuai keperluan)
Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan, mugi Gusti Ingkang Maha Asih tansah peparing berkah wilujeng ing sedayanipun. Amin.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Atur Taklim Kawulo

ttd

Bpk. SUGENG sakluarga

2. Contoh Surat Undangan Pernikahan

Contoh 1 :

Bismillahirrohmaanirrohim
Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.
Nuwun. Hawiyosipun serat punika sesulihing badan kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sekaliyan.
Mbok bilih Gusti Allah SWT hangganjar wilujeng ing samudayanipun, kula sebrayat badhe hanggadhahi niat ningkahaken yoga kula ingkang nami,

PUTRI INDRASWARI DEVIE
binti SUDARMADJI

pikantuk,

ANGGER DANANG WISNU DARPITO
bin SUWADJININGRAT


Ugi hangajab rawuhipun para sutresna, hangestreni khajat nikah ingkang bade rinakit mbenjang ing,

Dinten : Minggu Kliwon
Surya kaping : 19 September 2010
Wanci : tabuh 11:00 wekdal iring kilen ~ sak bibaripun.
Panggenan : Gedung Graha Bhayangkara Kabupaten PACITAN
Mbok menawi panjenengan sekaliyan wonten dhanganing penggalih sarta mboten pikantuk alangan sak tunggal punapa, kula aturi anyekseni lan angrawuhi khajat lan niat kula kasebat.
Awit saking rawuhipun para sutresna, keparenga kula nelak aken agunging panuwun.

Cekap semanten atur serat ulem punika.
Tuhu langgeng trisno.
Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Atur Taklim Kula,
Kulawarga Bapak lan Ibu SUDARMADJI (Pacitan)

Kulawarga Bapak lan Ibu SUWADJININGRAT (Ngayogyakarta)

DEVIE & DANANG


Contoh 2 :

Pacitan, __ September 2010

Katur dhumateng Bpk./Ibu/Sdr. SUMARNO wonten ing Dusun Jethak, Pringkuku, PACITAN
Bismillahirohmaanirrohim
Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.
Kairing Sagunging Pakurmatan.
Nuwun. Sesarengan kalian serat menika kula nyaosi pirsa, mugi Gusti Allah SWT tansah hangganjar kawilujengan ing samudayanipun. Kula badhe hanggadhahi khajat hangemah-emahaken yoga kula estri ingkang nami, PUTRI INDRASWARI DEVIE badhe kadhaupaken kaliyan nak mas ANGGER DANANG WISNU DARPITO putra kakungipun Bapak SUWADJININGRAT saking Nyamplung, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, NGAYOGYAKARTA.

Menggah ijab kabulipun badhe kaangkah ing,

Dinten : Minggu Kliwon
Surya kaping : 19 September 2010
Wanci : tabuh 09:00 wekdal iring kilen.
Panggenan : Masjid Besar Al-Akbar Kabupaten PACITAN
Ingkang menika, menawi sepen ing sedaya reribetan saha dhangan ing penggalih, keparenga kula ngaturi rawuh panjenengan sekaliyan ing pahargyan dhauping pinanganten mbenjang,

Dinten : Minggu Kliwon
Surya kaping : 19 September 2010
Wanci : tabuh 11:00 wekdal iring kilen ~ sak bibaripun
Panggenan : Gedung Graha Bhayangkara Kabupaten PACITAN
Saperlu hangestreni saha paring donga pangestu
dhumateng pinanganten kekalih sumrambah ing sedayanipun.

Mekaten atur kula, awit rawuh saha paring donga pangestunipun Bapak Ibu sekaliyan, kula ngaturaken agunging panuwun.
Matur nuwun.
Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Atur taklim kula,

ttd

Bpk. SUDARMADJI sakluarga.

3. Contoh Surat Undangan Khitanan

Pacitan, __September 2010
Bismillahirrohmaanirrohim
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Winantu sagunging pakurmatan.
Kanthi lumaraping nawala sedhahan, minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan.
Sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, kula sabrayat hanggadhahi pangangkah badhe ngawontenaken tasyakuran tuwin pawiwahan KHITANAKEN yoga kula ingkang nami, SATRIO BAGUS ARIYANTO mbenjang ing,

Dinten : Minggu Kliwon
Suryo Kaping : 19 September 2010
Wanci : tabuh 09:00 wekdal iring kilen ~ sak bibaripun.
Mapan ing : Griyo kulo RT.01 RW.02, Dusun Kauman, Kelurahan Pacitan, PACITAN
Setuhu badhe damel bombong saha mongkoging manah kula sabrayat, mbok bilih dhangan ing penggalih saha sepen ing sambekala, bapak/ibu saha sederek sekalian keparenga rawuh hangestreni saha paring puja pangastuti dhumateng yoga kula sri pengantin, supados dados putra ingkang shaleh saha ngabekti dhumateng tiyang sepah kekalih, amin.
Wasan kula sagotrah hangaturaken agunging panuwun saha nyuwun lubering pangaksami sadaya kekirangan dalah kalepatan kula.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Atur Taklim Kula,

ttd

Kulawarga Bpk. SUGENG RIYADI

Mungkin ini yang bisa saya post untuk sekarang, lain kali akan kami perbanyak lagi. kalau ada yang membutuhkan silahkan saja di copy dan kalau kurang silahkan kasih komentarnya. terima kasih.
Share this post :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Agus Prasetyo - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger